STATUT TATRZAŃSKIEJ FUNDACJI MUZYCZNEJ

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ II - CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
ROZDZIAŁ III - MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
ROZDZIAŁ IV - ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
ROZDZIAŁ V - ZMIANA STATUTU
ROZDZIAŁ VI - POSTANOWIENIA KONCOWEROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.
Fundacja pod nazwą Tatrzańska Fundacja Muzyczna, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez: 
- Agnieszkę Kreiner-Bogdańską zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Moliera 8 m. 29. 00-076 Warszawa, zwaną dalej fundatorem,
 aktem notarialnym z dnia 10 lutego 2004 r. (Repertorium A nr 1054/2004) przed notariuszem – Pawłem Zbigniewem Cupriakiem w jego kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2. 
Fundacja posiada osobowość prawną. 


§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa § 4.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony§5.
Właściwym Ministerstwem jest Ministerstwo Kultury i Sztuki. 


§ 6.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.§ 7.
Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 8.
Celem fundacji jest: 
1. podtrzymywanie muzycznych tradycji Zakopanego i regionu wokół Tatr,
2. wspieranie rozwoju życia muzycznego w regionie Tatr i Zakopanego.
3. popularyzacja twórczości kompozytorów związanych z Tatrami
4. wspieranie działalności Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej
5. wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki
6. wspieranie współpracy kulturalnej w ramach Euroregionu „Tatry”


§ 9.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. organizację koncertów i imprez muzycznych
2.wspieranie działalności Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej
3. wspieranie nagrań muzycznych dzieł kompozytorów związanych z Tatrami
4. dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji i organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10. 
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000,- zł. (jeden tysiąc złotych) przyznany przez fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. 


§ 11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.§ 12.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 
1. darowizn, spadków, zapisów.
2. dotacji lub subwencji.
3. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego§ 13.
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. § 14.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne. § 15.
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 10.000,- zł., lub jeżeli idzie o osoby zagraniczne 5.000,- USD - uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. § 16.
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty. ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI


§ 17.
1. Organem kierowniczo-zarządzającym Fundacji jest Zarząd Fundacji. 


§ 18.
Zarząd powoływany jest bezpośrednio przez Fundatora
2. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnienia do powoływania Zarządu. 


§ 19.
1. Zarząd Fundacji składa się z prezesa Zarządu Fundacji i co najmniej dwóch członków.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
3. W skład pierwszego Zarządu powołuje się:

Na stanowisko Prezesa Zarządu:
Panią Agnieszkę Annę Kreiner-Bogdańską zamieszkałą w Warszawie przy ul. Moliera 8 m. 29, 00-076 Warszawa

Na stanowisko członków zarządu:
1) panią Teresę Jadwigę Krasnodębską, zamieszkałą w Warszawie przy ul. Dobrej 4 m. 49, 00-388 Warszawa
2) panią Beatę Annę Zadziorko, zamieszkałą w Zakopanem przy ul. Zamoyskiego 11j, 34-500 Zakopane
3) §20.
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu
2. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.§21.
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
1) Uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
2) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
3) Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji§22.
1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
2. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd regulamin.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU§ 23.
Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celu Fundacji. § 24.
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu. ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 25.
Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. § 26.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.§ 27.
Decyzje o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu. § 28.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. § 29.
Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu. § 30.
1. Likwidatora wyznacza Zarząd fundacji

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

2) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbliżone z celami Fundacji§ 31.
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. § 32.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. Warszawa, dnia 17 lutego 2004 r.